Suomen EDI-Leidit ry

Yhdistyksen säännöt


1§ NIMI JA KOTIPAIKKA


Yhdistyksen nimi on Suomen EDI-Leidit ry.
Yhdistyksestä voidaan käyttää kansainvälisissä yhteyksissä
epävirallista nimitystä The Finnish EDI lady Club. Yhdistyksen
kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


2§ TARKOITUS


Yhdistyksen tarkoituksena on: • edistää elektronisen tiedonsiirron (EDI = Electronic data interchange) käyttöönottoa

 • lisätä EDIn syvällistä tuntemusta ja ymmärrystä

 • toimia EDIn piirissä toimivien naisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteen kuuluvuuttaan.

Elektroniseksi tiedonsiirroksi ymmärretään kaikki sähköisen tiedonsiirron muodot.


3§ TOIMINTA


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys • järjestää keskustelutilaisuuksia

 • harjoittaa EDIn käyttöönottoa edistävää julkaisu- ja koulutustoimintaa

 • kokoaa elektroniseen tiedonsiirtoon liittyvää tietoa ja jakaa sitä edelleen jäsenilleen

 • järjestää jäsenistönsä keskuudessa valistus- ja virkistystoimintaa

 • voi perustaa rekisteröimättömiä alajaostoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
kerätä jäsenmaksuja, järjestää erilaisia maksullisia tilaisuuksia, ottaa
vastaan lahjoituksia, valmistuttaa ja myydä yhdistyksen merkkiä
kantavia tuotteita sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.


Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton
eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille
eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti
taloudelliseksi.


4§ JÄSENET


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi
hyväksytään nainen, joka omalla asiantuntemuksellaan ja panoksellaan on
edesauttanut EDIn käyttöönottoa Suomessa tai muualla maailmassa.


Yhdistyksessä voi olla varsinaisten
jäsenten lisäksi kannatusjäseniä. Kannatusjäsen voi osallistua
yhdistyksen kokouksiin, mutta hänellä ei ole kokouksissa äänivaltaa.
Kannatusjäsen voi olla mies tai nainen. Yhdistyksen kokous voi kutsua
kunniajäseniä. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.


Hallitus hyväksyy yhdistyksen uudet jäsenet kirjallisen tai suullisen hakemuksen perusteella.


Jäsenmaksujen suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.


Jäsenen velvollisuudet yhdistyksessä: • jäsenen kokemukset EDI-hankkeista saatetaan muiden yhdistyksen jäsenten
  tietoon, mikäli ne eivät ole ristiriidassa organisaatioiden
  salassapitovelvollisuuksien tms. kanssa


 • jäsenen on oltava valmis osallistumaan yhdistyksen yhteisiin toimiin,
  joita voivat olla mm. julkaisut, hallintotoimet, rahastonhoito ja muut
  vastaavanlaiset tehtävät.

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä
siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjamerkintää varten.
Hänen on kuitenkin vastattava kuluvan vuoden jäsenmaksustaan.


Hallitus voi erottaa jäsenen, jonka toiminta on yhdistyksen toiminnan vastaista.


5§ HALLITUS


Päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanevana elimenä on yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 5 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.


Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.


Hallituksen varsinaisena jäsenenä tai
puheenjohtajana voi olla enintään kaksi toimikautta yhtäjaksoisesti.
Sellainen jäsen, joka on jo ollut kaksi toimikautta hallituksen
varsinaisena jäsenenä, voidaan valita puheenjohtajaksi välittömästi
tämän jälkeen enintään kahdeksi toimikaudeksi.


Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitaja
voidaan tarvittaessa valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin
hänellä ei ole äänioikeutta hallituksen kokouksissa.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi jäsentä sitä pyytää hallitukselta kirjallisesti.


Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään puolet
varsinaisista tai varajäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni.


6§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä taloudenhoitajan
tai hallituksen sihteerin kanssa.


7§ TILI- JA TOIMINTAKAUSI


Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on
kalenterivuosi. Tilit on oltava vähintään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta tilintarkastajilla.


8§ KOKOUKSET


Yhdistyksen vuosikokous pidetään
tammi-helmikuun aikana. Vuosikokous samoin kuin yhdistyksen ylimääräiset
kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä, joka on postitettava tai
lähetettävä sähköpostilla jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen
kokousta.


9§ VUOSIKOKOUS


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


 1. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, joka ei voi olla sama henkilö kuin hallituksen puheenjohtaja
 3. valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 4. esitetään yhdistyksen toimintakertomus
 5. esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. esitetään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma
 8. esitetään seuraavan tilikauden talousarvio
 9. päätetään talousarvion vahvistamisesta
 10. päätetään jäsenmaksujen suuruus
 11. valitaan hallituksen puheenjohtaja
 12. valitaan hallituksen muut varsinaiset- ja varajäsenet
 13. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja
 14. käsitellään muut esille tulevat asiat.


10§ ÄÄNESTYS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA


Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni.Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten
enemmistöllä puheenjohtajan äänen ratkaistaessa tasan mennen
äänestyksen, elleivät sääntöjen muut pykälät toisin määrää.


11§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN


Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä asiaa kannattaa.


Yhdistys voidaan purkaa, jos sitä koskeva
päätös on tehty kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla
pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään ¾ äänestyksessä
annetuista äänistä kummallakin kerralla on kannattanut purkamista.


Yhdistyksen purkautuessa sen varat
lahjoitetaan yleishyödylliseen tarkoitukseen jollekin oikeuskelpoiselle
järjestölle. Yhdistyksen viimeinen purkamisesta päättävä kokous päättää
varojen jakamisesta.


12§ MUUT MÄÄRÄYKSET


Muutoin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.