EDI

EDI  lyhyenne tulee sanoista Electronic data interchange.  EDI:n synonyyminä on myös OTV, joka puolestaan tulee sanoista Organisaatioiden välinen tiedonsiirto. OVT on siis suomennus EDI:stä.

EDI:n alkuna voidaan pitää 1987 julkaistua EDIFACT  (on lyhenne sanoista Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport ) kielioppi ja sen julkaisi YK:n Euroopan Talouskomission alainen UN/CEFACTin (Centre for Trade Facilitation and Electronic Business. EDIFACT mahdollisti yritysten välisen elektronisen tiedonsiirron.

Mitä EDI on sitten tänään? Edelleen isot yritykset käyttävät EDIFACT- sanomia, näiden rinnalle on kuitenkin tullut muitakin tekniikoita helpottamaan elektronista tiedonsiirtoa.

Näistä yleisimpänä XML on lyhenne sanoista (eXtensible Markup Language) on merkintäkieli tai standardi, jolla tiedon merkitys on kuvattavissa tiedon sekaan. XML-kieltä käytetään sekä formaattina tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että formaattina dokumenttien tallentamiseen.

Verkkolasku, joka on sähköinen lasku jonka tiedot välitetään konekielisessä muodossa, usein XML-sanomana . Verkkolaskua voidaan myös katsella tietokoneen näytöltä.

EDI on yksi tärkeä yhteiskuntamme rakenne, tarvittavat tiedot siirtyvät taustalla konekielisinä. Yritykset pystyvät näin automatisoimaan prosesseja ja yksityiset ihmiset voivat säilöä esim. laskut sähköisesti. Paperittomasta konttorista on puhuttu jo pitkään, nyt siis saadaan myös paperiton; vai olisiko paperilaskuton koti.